Komplexná správa a inkaso pohľadávokKompletný servis pri kúpe a predaji nehnuteľnostíOrganizovanie dobrovoľných dražieb

Produkty

Správa a inkaso pohľadávok

Vzhľadom na rôznorodý charakter pohľadávok poskytujeme na základe mandátnej zmluvy nasledovné formy správy pohľadávok:

» Správa pohľadávok pred lehotou splatnosti

Správa pohľadávok tohto typu umožňuje prenechať na našu spoločnosť administráciu väčšieho súboru pohľadávok, čo klientom môže priniesť výraznú úsporu mzdových nákladov a zároveň umožňuje klientom sústrediť sa hlavne na rozvoj vlastných obchodných aktivít.

» Správa a inkaso pohľadávok po lehote splatnosti

Správa a inkaso pohľadávok po lehote splatnosti zahŕňa nielen administratívnu činnosť (zasielanie upomienok, monitorovanie majetkových pomerov), ale aj telefonický a osobný kontakt s dlžníkom.

» Správa pohľadávok vo fáze mimosúdneho vyrovnania

Vzhľadom na časovú náročnosť a nákladnosť súdnych konaní preferujeme postupy s využitím vhodných právnych inštitútov, najmä mediácie alebo rozhodcovského konania. Tieto inštitúty umožňujú s minimálnymi nákladmi a v relatívne krátkej dobe zabezpečiť plnenie, resp. vykonateľný exekučný titul.

» Správa pohľadávok vo fáze súdneho a exekučného konania

Správa pohľadávok v tejto fáze je nevyhnutne spojená s výberom advokátskej kancelárie a exekútorského úradu. Našou úlohou je pripraviť potrebné podklady a informácie získané z predchádzajúcich fáz správy pohľadávky. Z exekučnej praxe máme skúsenosť, že dostupnosť týchto informácií pri podávaní Návrhu na vykonanie exekúcie môže výrazne napomôcť k rýchlemu a úspešnému vymoženiu pohľadávky.

» Reporting ku spravovaným pohľadávkam

Súčasťou poskytovania služieb správy a inkasa pohľadávok sú prehľadové zostavy k spravovaným pohľadávkam (reporting), ktoré zasielame klientom v stanovených intervaloch. Informácie sú zároveň klientom k dispozícii on-line prostredníctvom webovej aplikácie. V rámci správy pohľadávok vieme navrhnúť a zrealizovať riešenie, prostredníctvom ktorého je možné interaktívne prepojiť naše pracovisko s pracoviskom klienta, resp. vzájomne prepojiť firemné informačné systémy.